Editorial Board


The 7th Editorial Board of The Journal
 
Chief Editor: Kang Yilan
 
Vice Editors: Gong Xinglong (executive associate chief Editor); Fang Jing; Li Xide; Wang Jinjun; Wang Qingyuan;
 
Editorial Board members: (In alphabetical order of l name)
GUO Gangping;   GUO Rongxin;   HE Lingfeng;       HE Yuming;      HU Guoqing;   HU Xiaofang;
LEI Zhenkun;       LI Linan;           LENG Jinsong;    LIU Quankun;  LIU Zhanwei;  LV Jianggang;
PAN Bin;   QU Zhihao;  SHI Huiji;  SUN Xiangyi;      SU Fei;  WANG Min; WU Bin;   HUAN Yong;
YANG Fujun;   ZHAO Chunwang;  ZHAO Jianheng;  ZHANG Xiaohu
 
Abroad Editors: (In alphabetical order of name)
Kazuo Arakawa (Japan)               Anand Krishna Asundi (Singapore)
Fu-Pen Chiang (USA)                       Bongtae Han (USA)
Karl-Hans Laermann (Germany)      Ouk Sub Lee(Korea)
Michael Yau Yan Hung (USA)            Yoshiharu Morimoto (Japan)
Ai-Kah Soh(Singapore)
 

The Former Chief Editors: Jia Youquan; Wu Xiaoping; Dai Fulong; Fang Ruhua;