Volume 38,Issue 6,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Techniques of speckle fabrication and its application for low temperature digital image correlation
  GENG Chuanqing, LI Yangyang, LIU Han, XIE Huimin*
  2023,38(6):675-687 [Abstract]  [View PDF]
  
Off-site calibration of low temperature fluorescence thermal imaging based on EuTFC
  DENG Jihua, SU Xiyang, ZHANG Xingyi*
  2023,38(6):688-695 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental research on the influence of bolt preload on vibration characteristics of cross roller guide pair
  GAO Liang, PENG Yang, WEI Shen, DENG Huaxia, WANG Yu, GONG Xinglong*
  2023,38(6):696-703 [Abstract]  [View PDF]
  
“Machine vision” nondestructive testing method for the defect characteristics of bubbles in ice
  CHEN Dingsheng, LIU Zhanwei, YU Yang*
  2023,38(6):704-711 [Abstract]  [View PDF]
  
Mechanical properties of separator for lithium ion batteries
  JIANG Bin, KONG Xiangjing, SHI Wei, TIAN Hao, GUO Zhansheng*
  2023,38(6):712-722 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental investigation on active control of coherent structure in wall-bounded turbulence with periodic blow-suck disturbance by submerged micro-synthetic jet flow
  GAO Saipeng, BAI Jianxia, CHENG Xiaoqi, TIAN Haiping, JIANG Nan*
  2023,38(6):723-731 [Abstract]  [View PDF]
  
Microscopic observation of initial bubbles in nucleate boiling on microstructured surfaces
  WANG Haonan, ZHOU Zhanru*, HUANG Shenghong, ZHAO Kai, WANG Guangzu, FU Yao
  2023,38(6):732-740 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the influence of hydrocarbon migration of tight reservoir rocks on rheological properties and damage
  YANG Feng, ZHONG Anhai, DING Ran, LU Mingjing, LI Jing*, WU Yupeng, LIU Yishuai
  2023,38(6):741-750 [Abstract]  [View PDF]
  
Triaxial mechanical properties and damage mechanism of the freeze-thaw cycle of red sandstone
  YE Yongpeng, YANG Shengqi*, SUN Bowen
  2023,38(6):751-761 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental study on anti-explosion of fire-fighting equipment under the action of transformer oil explosion
  LIU Zhiyu, WANG Changjian*, WANG Quan, MA Hongsheng, ZHANG Jiaqing, HUANG yubiao
  2023,38(6):762-770 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the uncertainty of wind pressure of high-rise buildings under the influence of turbulence parameters
  HU Yang, LI Yonggui*, YAN Jiahui, QUAN Jia
  2023,38(6):771-780 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental research on the effect of temperature on strut hybrid landing gear buffering performance
  ZHU Chenchen, WANG Binwen*, LIU Xiaochuan, WANG Jizhen, MA Xiaoli
  2023,38(6):781-788 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental and model study on shear characteristics of polypropylene fiber reinforced tailings
  YI Fu*, ZHOU Fangyan, DU Changbo
  2023,38(6):789-799 [Abstract]  [View PDF]